name:Colin Liu

email:colinservice@126.com

github:opscolin

weibo:colin5063

关于我

1
2
3
4
5
兰州大学 计算机科学与技术专业(信息安全方向)2011年毕业
工作主要从事于运维相关工作,从基础运维到简单数据后台开发,最近在了解简单数据分析等
DB: MySQL / MongoDB / Redis / Memcache
language: shell / python / php / Django
others: bootstrap / amazeui

How to contact

QQ: 1209755822 (请注明 ‘技术交流’)
Email: colinservice#126.com